Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Algemene voorwaarden www.huureenvwcamper.nl
 
 1. Annulering huurder

 a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren

 b. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 - 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode;

 - 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode;

 - 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

 c. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als

  dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. De verhuurder mag een vast bedrag van € 50,-

  en de noodzakelijke kosten in verband met de annulering hierop inhouden.

 

c. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

2. Verplichtingen verhuurder;
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK);
b. In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
c. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs;
d. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper.

3. Verplichtingen huurder;
De huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huur- resp. annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode;
b. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen. Huurder is verplicht de camper terug te bezorgen bij de verhuurder in dezelfde staat als dat huurder hem in ontvangst heeft genomen. Eventuele schade of veranderingen aan de camper zullen door een schade expert worden beoordeeld en vastgesteld en worden afgetrokken van de borg tot en met maximaal het eigen risico.
c. De instructies van de verhuurder op te volgen;
d. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
e. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde tweede bestuurder de camper bestuurt, een ieder 3 jaar in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B en 23 jaar of ouder is, tenzij anders overeengekomen;
f. Tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 kilometer) het olie en koelvloeistofpeil te meten en zorg te dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning e.d.
g. De huurder krijgt de camper mee met een volle tank. De huurder dient de camper bij terugkomst in de camper afgetankt in te leveren. Bij niet nakomen van deze afspraak zullen brandstof kosten worden vermeerderd met €25,- administratiekosten.

4. Tekortkoming;
a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
b. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een specifieke camper, dan behoudt www.huureenvwcamper.nl zich het recht voor een vergelijkbare camper te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele camper. Soort en kleur kunnen verschillen.
c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding door de huurder van € 190,- euro huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat binnen komt.

5. Kosten;
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten etc, komen voor rekening van de huurder.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
c. Te allen tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten door te bellen met: 0031 651575288. Het op eigen beweging laten herstellen van defecten leidt nimmer tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte kosten.
d. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
e. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
f. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals hotel-, taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op www.huureencamper.nl. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
g. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven anders dan gewenst, is www.huureenvwcamper.nl niet aansprakelijk voor de niet- genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
h. In geval van pech zal de ANWB er zorg voor dragen dat de camper onderweg wordt gerepareerd, of naar een garage wordt gesleept waar reparatie kan plaatsvinden. Indien de reparatie niet binnen 48 uur na melding van het pechgeval gerepareerd kan worden zal er een vervangende auto worden ingezet door de ANWB (indien mee verzekerd door huurder). Huurder dient zelf een lidmaatschap bij de ANWB af te sluiten.

i. Bij landen  zoals Noorwegen geld een toeslag van 50,- per week dit ivm de automatische tolsystemen aldaar. Bij overschrijding hiervan zal dit worden doorbelast met 25,- euro administratiekosten

6. Schade;
a. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslaglegging of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder. Telefoonnummer: +31 651575288.
b. In geval van diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest of niet.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de borg. Motorschade na aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leiden altijd tot volledige aftrek van de borg.
d. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de camper verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
e. Het eigen risico bedraagt € 1500,- per schade afhankelijk van de camper. Deze is af te kopen naar 750,- voor 7,- extra per dag.
f. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade.

7. Definitief;
De boeking is definitief na invullen en verzenden van de huurovereenkomst, ontvangen van www.huureenvwcamper.nl via de email, de huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden van www.huureenvwcamper.nl.

8. Betalingen;
De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden huurovereenkomst. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:
a. Binnen 1 week na reservering het op de factuur vermelde aanbetalingsbedrag, via ABN Bank bankrekening nr.: 550831754 t.n.v. N.F. Bogtman te Haarlem overschrijven;
b. Het restant van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De verhuurder dient minimaal 5 dagen voor vertrek over de borg te beschikken. De borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen binnen 4 weken na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de huurder.
c. www.huureenvwcamper.nl dient op de in het huurcontract genoemde data over de betaling te beschikken.
d. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan www.huureenvwcamper.nl besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke- of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. www.huureenvwcamper.nl behoudt te allen tijde het recht om alsdan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter.
e. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen zes weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

9. Algemeen;
a. Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door www.huureenvwcamper.nl en de huurder zijn overeengekomen.
b. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.
c. De door de huurder ingevulde huurovereenkomst wordt geacht een geheel te vormen met de door de huurder ontvangen algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

10. Schoonmaken;
a. De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
- buitenzijde schoon
- binnenzijde schoon
- volle brandstoftank
- schone koelkast
- schoon toilet
- schone keuken
- schone bekleding
- rookvrij
b. Roken is niet toegestaan in de camper.
c. Het is mogelijk dat het toegestaan is om een huisdier mee te nemen in de camper. De huurder dient hierover altijd vooraf te overleggen met www.huureenvwcamper.nl. Indien is toegestaan een huisdier mee te nemen dient de camper volledig vrij van haren en geuren te worden ingeleverd. Indien de huurder hierin verzuimt wordt hij belast met schoonmaakkosten (zie 10d)
d. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen. Indien dit niet gebeurt gelden de volgende kosten:
- Buitenzijde niet gewassen € 25,-
- Binnenzijde (excl. koelkast etc.) niet schoon € 75,-
- Bekleding niet schoon € 50,-
- Toilet niet schoon/leeg € 60,-
- Rookvrij/geurvrij/haarvrij maken € 100,-
e. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening gebracht.
f. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen.